Logo

ITZALA

Oficiální prodejca VELUX®

Oficiální prodejce VELUX
10 let praxe na internetu
0
Oficiální prodejce VELUX

Záruka a vrácení výrobku

Záruka

Nad rámec vašich zákonných práv vám společnost Altaterra Ltd poskytuje 3 (tři) roky záruku na výrobky značky VELUX zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Podmínky záruky nemají žádný vliv na vaše zákonná práva.

Zaručujeme vám 2 (dva) roky záruku na výrobky značky ITZALA zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tato záruka nemá žádný vliv na vaše zákonná práva..

Právo na zrušení smlouvy - vadné nebo nesprávně popsané produkty

Je-li jakýkoli doručený produkt vadný, musíte nás o této skutečnosti okamžitě informovat. Uplatňujete-li své právo na zrušení smlouvy, uveďte následující informace, abychom mohli identifikovat vaši objednávku:

číslo potvrzení objednávky

své jméno a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a

podrobné údaje o produktech, kterých se zrušení smlouvy týká.

Máte nárok na bezplatní náhradu vadného produktu nebo na doručení náhradního dílu potřebného k opravě vadného produktu. Jsme oprávněni vadný produkt kdykoli nahradit, namísto opravy, např. doručením náhradního dílu, nebude-li tato náhrada neúměrná Vašim nákladům.

Bez ohledu na uvedené právní prostředky, je-li jakýkoli doručený produkt vadný nebo je-li jeho popis nepřesný nebo zavádějící, máte právo smlouvu zrušit a nárok na vrácení ceny v plné výši.

Pokud smlouvu nedodržíme, neseme odpovědnost za veškeré ztráty a škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným následkem porušení smlouvy z naší strany. Ztráta a škoda je předvídatelná, pokud je zřejmým následkem našeho porušení nebo pokud ji obě strany, vy i my, předvídaly v době uzavření smlouvy.

V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost vůči vám v případech, kdy by to bylo protiprávní.

Účinky zrušení smlouvy - vadné nebo nesprávně popsané produkty

Zrušíte-li smlouvu (tj. protože Vám byli dodány vadné nebo nesprávně popsané produkty), vrátíme vám veškeré částky, které jste nám uhradili, včetně nákladů na doručení.

Zrušíte-li smlouvu (tj. protože Vám byli dodány vadné nebo nesprávně popsané produkty), pak zařídíme a zaplatíme doručení vadných produktů do našich skladů.

Vadný výrobek (výrobky) vyzvedne náš přepravce, společnost DHL.

Společnost Altaterra Ltd. odešle vyměňovanou položku v souladu s požadavkem zákazníka před vyzvednutím vadné rolety. Upozorňujeme vás však, že vaší povinností je spolupracovat se společností DHL a také se společností Altaterra Ltd. při vyzvednutí a vrácení vadného výrobku (vadných výrobků). Pokud vyzvednutí výrobku selže kvůli nedostatečné spolupráci ze strany zákazníka, společnost Altaterra Ltd. si vyhrazuje právo zastavit proces výměny výrobku. V případě, že je místo náhrady požadováno vrácení úplné ceny, bude tento proces zahájen až po obdržení potvrzení od společnosti DHL, že vadný výrobek byl vyzvednut.

V každém případě nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku jakéhokoli jiného nakládání s ním, než je nakládání za účelem ověření jeho povahy, vlastnosti a funkce. O snížení hodnoty rozhodneme níže popsaným způsobem.


Právo na odstoupení

Ze zákona máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů.

Lhůta pro odstoupení uplyne čtrnácti (14) dnů poté, kdy vy (nebo osoba, kterou určíte) obdržíte zboží, které jste si objednali, nebo čtrnácti (14) dnů poté, kdy vy (nebo osoba, kterou určíte) obdržíte poslední produkt v případě, že dle smlouvy objednáváte více produktů v rámci jedné objednávky, které jsou vám doručovány jednotlivě. 

Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat (viz kontaktní údaje níže) formou jednoznačného prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy, které zašlete na e-mailovou adresu customerservices@itzala.com

Uplatňujete-li své právo na odstoupení od smlouvy, uveďte následující informace, abychom mohli identifikovat vaši objednávku:

číslo potvrzení objednávky

své jméno a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a

podrobné údaje o produktech, kterých se odstoupení od smlouvy týká.

K tomu, abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení (tj. pokud uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), postačí, když své sdělení o uplatnění tohoto práva zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od smlouvy (tj. uplatníte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), vrátíme vám veškeré částky, které jste nám uhradili, včetně nákladů na doručení. Uhrazenou částku vrátíme bez prodlení, avšak nejpozději:

  1. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy od vás obdržíme veškeré produkty, které jsme vám doručili, nebo  
  2. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy nám předložíte důkaz o tom, že jste produkty vrátili (nastane-li tato skutečnost dříve), nebo
  3. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, v případě, že k dodání produktů nedošlo.

Platbu vrátíme stejným způsobem, jakým jste provedli původní platební transakci, pokud výslovně neschválíte jiný způsob platby; v každém případě vám následkem vrácení platby nevzniknou žádné další náklady.  

Pokud smlouvu z jakéhokoli důvodu ukončíte poté, kdy bylo zboží odesláno nebo kdy vám bylo doručeno, musíte nám jej vrátit.

Potřebujete-li informace ve věci vrácení zboží, napište nám na e-mailovou adresu customerservices@itzala.com .

Zboží nám zašlete zpátky nebo odevzdejte na tuto adresu:

Altaterra Ltd.

Petofi Sándor str. 36/B.

HU-9444 Fertoszentmiklós

Maďarsko

 

Zboží nám musíte vrátit bez prodlení, avšak nejpozději do čtrnácti (14) dnů poté, kdy nás informujete o svém odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud produkty odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti  (14) dnů.

Pokud odstoupíte od smlouvy (tj. uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), hradíte přímé náklady na vrácení produktů.

V každém případě nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku jakéhokoli jiného nakládání s ním, než je nakládání za účelem ověření jeho povahy, vlastnosti a funkce. O snížení hodnoty rozhodneme níže popsaným způsobem.   

Způsob stanovení snížení hodnoty produktů

Abyste si ověřili povahu, vlastnosti a funkci zboží, jste oprávněni se zbožím nakládat a zkontrolovat jej, ale vždy (i) s řádnou péčí a (ii) stejným způsobem, jak by vám bylo dovoleno v obchodě. Jakékoli nakládání se zbožím či jeho kontrola nad tento rámec může vést ke snížení jeho hodnoty; v takovém případě budeme oprávněni odečíst příslušnou částku z platby, kterou vám máme vrátit zpět, nebo vám ji naúčtovat. Snížení hodnoty bude určeno případ od případu. V rámci nakládání a kontroly zboží můžete otevřít krabici a pečlivě zkontrolovat tkaniny a barvy zboží za předpokladu, že krabici při otevření nepoškodíte. Poškození krabice se považuje za snížení hodnoty zboží. Jakákoli instalace zboží také pravděpodobně může vést ke snížení hodnoty produktů. Upozorňujeme vás, že v době, kdy máte zboží ve svém držení, a dokud jej nevrátíte, jste za něj odpovědní, jakož i za případnou škodu, která na něm vznikne.

 

Rozhodné právo a příslušný soud

Smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě se řídí právem České republiky a soudy v České republice jsou příslušné rozhodnout jakýkoli spor či nárok plynoucí ze smluv uzavřených v tomto internetovém obchodě.